≡ Menu

Видоизменяне на електромотори

Видоизменението на енергията, която постъпва в електромоторите, се постига, като се контролира волтажа, който използват. Например двигателят може да е предназначен да работи с не повече от 110 волта. С намаляването на напрежението двигателите могат да започнат да се въртят по-бавно. Намаляването на напрежението на моторите би могло да се направи чрез поставяне на реостат между захранващия източник и двигателя. Реостатът съдържа няколко намотки тел, благодарение на което създава електрическо съпротивление, когато ток тече през проводника. Металният контакт, който е в реостата, започва да се движи по намотката, в следствие на електромагнитното поле. Колкото по-далеч се намира контактът от началото на намотката, толкова по-далеч трябва да протече тока. По този начин се създава електрическо съпротивление, което намалява напрежението.

електромотор

Подготовка
Видоизменението на енергията на електромоторите е проект, за който ще трябва да си набавите някои неща. Както вече стана ясно, ще ви трябва реостат, а освен него трябва да подготвите отвертка, нож и няколко метални скоби.

Изпълнение
Изключете захранването на електромоторите, преди да започнете работа. Изключете и самия двигател. Срежете проводника, който отива към мотора. Използвайте ножа за тази операция. Преди да направите разреза на 18 см от мотора. Свалете капака от реостата. Използвайте отвертка за премахване на винтовете, а след това повдигнете капака. Вътре има два терминални блока. Те са с надписи “Out”, “In” или “Flow”. Развийте болтовете с помощта на отвертката.

Свързване
Премахнете предпазната обвивка на кабела, който срязахте преди малко, за да достигнете до медната сърцевина. Разрезът трябва да е около един сантиметър. Във вътрешността на електромоторите има три цветни проводника. Премахнете по един сантиметър от предпазната обвивка и на трите кабела, както направихте по-рано.

Свържете черния проводник от захранващия кабел, който се намира под терминала с надпис “POS” с извода “In” на реостата. Свържете белия проводник от захранващия кабел с терминала с надпис “ОТР”. Ако има трети зелен проводник, го свържете под терминал с надпис “Gnd”. Затегнете винтовете с помощта на отвертка.

Повторете тези действия с другите краища на двата или трите проводника на електромоторите с терминал “Out”. Свържете черния проводник към терминал “POS”, белия проводник към “ОТР”. Ако има трети зелен кабел, го свържете към терминал “GND”. Затегнете винтовете.

В заключение
Върнете капака на реостата на мястото му. Поставете винтовете на предназначените за това места. Затегнете ги с подходящата за целта отвертка.

Огледайте добре дали всички елементи от системата на електромоторите са по местата си. Това е от изключителна важност, за да бъде успешен проектът за видоизменението на енергията в рамките на електромоторите.

Свържете кабела на захранването и включете системата от двигатели. След като вече е напълно безопасно, можете да включите двигателя. Уверете се, че той оперира правилно. Това може да се случи много лесно, като идентифицирате шума, който издава моторът. В случай, че той е нетипичен, е възможно нещо при инсталирането на реостата да се е объркало. Можете и да проверите дали има нетипични вибрации. Ако ситуацията е такава, трябва да се свържете със специалист, който да разреши проблема.

От друга страна, ако всичко е наред, можете да проверите параметрите на новата система, която сте изградили. Запознайте се добре с документите на двигателя и реостата, за да знаете какви стойности да очаквате.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!