≡ Menu

Накратко за новата версия на стандарт ISO 9001 2015

С какво ще се промени работата на организации, консултанти и сертификационни органи?

ISO 9001 е най-използваната и популярна система за управление на качеството в света. Новата версия на стандарта – ISO 9001 2015, макар и все още непубликувана официално е достъпна и цели да помага на всеки заинтересован да следи процеса и осигурява на членовете, обучителни организации и компании най-новата информация, относно промените в стандарта в хода на процеса, така че те да бъдат подготвени за промените.

Въздействието на тази ревизия ще бъде подобно на това, ако не по-голямо от това на изданието от 2000 г., което всъщност е голяма промяна за органи по акредитация, сертифициращи органи, обучителни организации, организации за изпълнение, организациите за осигуряване, консултанти и клиенти.

Ключови промени:

  • Терминът “продукт” е заменен със “стоки и услуги”. По този начин стандартът се насочва не само към производители на физически продукт, но и към компании, предлагащи услуги, както и към дружества с нестопанска цел.
  • Добавени са две нови клаузи, свързани с целите на организацията: 4.1 Разбиране на организацията и нейните цели и: 4.2 Разбиране на нуждите и очакванията на заинтересованите страни.
  • Изискването за използване на процесния подход е по-ясно, след добавяне на новата клауза: 4.4.2 ‘’Процесен подход’’.
  • Стандартът вече не включва специална клауза за “превантивни действия”, тъй като в новата версия се набляга на ‘’управление на риска’’, който напълно я заменя.
  • Терминът “документ” и “досиета” са заменени с термина “документирана информация”, като по този начин се позволява свобода не само при воденето на документацията, но и на нейния вид, като това може да бъде и електронен носител, а не само дневниците, изисквани от досега действащата система.
  • Контрол на външни доставчици на стоки и услуги, като по този начин се набляга на всички форми на външна доставка.
  • Терминът “непрекъснато подобряване” е заменен с “подобрение”.

Как ще се отрази промяната на консултантите и сертифициращите органи?

 Не само организациите, сертифицирани по исо, но и консултантите и органите по сертификация ще трябва да се запознаят с новите изисквания на стандарта, като за техните членове е необходимо да преминат курс на обучение, на който да се запознаят с новите изисквания и правила, с цел да ги прилагат ефективно и безпогрешно.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!