≡ Menu

Сутрешна гимнастика

Каквато и работа да предстои през деня, сутрешната зарядка – била тя по-къса или по-продължителна – ви­наги е необходима. От нощния сън тялото е все още недораздвижено и недосъбудено след статичното му по­ложение през нощта и за да вземе нормалната си ес­тествена форма, са необходими раздвижване и подго­товка. Човешкото тяло наподобява музикален инстру­мент – например арфа, която трябва да се настройва, за да може всяка струна „да звучи” както трябва. При събуждането и ставането сутрин и психиката, и муску­лите са вяли и е необходимо известно усилие, за да се нормализира състоянието им.

Първите включени в гимнастиката движения са ле­ки и по-бавни. Темпото се засилва с повтарянето им. С усилване на темпото и засилване на дишането се полу­чава затопляне. Включват се дихателни упражнения с пълно поемане на въздуха. Всеки подбира упражнения­та според времето, с което разполага, оформяйки своя индивидуален комплекс, който става необходимост с ежедневно повтаряне.

Още по-добре е, ако този подбран комплекс от уп­ражнения се прави с някаква любима за вас музика. Тогава сутрешната зарядка става едно истинско удо­волствие и настройва и хората около вас. Децата лес­но се увличат и за тях това е истинска радост.

Започнете със съвсем семпъл гимнастически комплекс от упражнения, които постепенно могат да се обогатят с импровизирани пластични такива.

С вземането на душа след гимнастиката или поне след една кратка фрикция тялото вече е съвсем събу­дено и раздвижено. Движенията не са забавени, а сво­бодни и нормални.

След тези процедури освен чаша минерална вода, чаша билков чай с лимон и малко мед или само изяж­дане на някакъв сочен плод тялото не се нуждае от нищо друго, а при излизане и в най-студено време сту­дът не само не се чувства, но е и приятен. Бързият ход се осъществява леко. Дълбокото и леко дишане, малко учестено, добре проветрява дробовете и засища орга­низма с необходимия кислород. Докато се стигне до ра­ботното място, силовият заряд не само е възстановен, а и увеличен, което означава желание за работа и ини­циативност. Събудено е също желание за контакт с хо­рата, самочувствието е повишено и усмивката лесно идва на устата.

Такава сутрешна зарядка, колкото и кратка да е, дава тласък на целия работен ден. Предвидената работа е свършена, преди да е изтекъл работни­ят ден, а обикновената умора все още не е настъ­пила. Вкъщи човек не се връща уморен до крайност, а има още резервни сили за забавления, спорт, раз­лични хобита и пр.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!