≡ Menu

Разчитане на честотата с осцилоскопи

Електричеството е много голяма част от човешката цивилизация. Благодарение на него хората могат да използват осветление, както и различни уреди да готвене. Има два основни типа електричество – прав и променлив ток. Правият ток обикновено се доставя с помощта на батерии. Променливият ток се доставя от електропреносната система чрез свързване на уреда с щепсел. Тази електроенергия, както подсказва и името, претърпява колебания между положително и отрицателно напрежение с определена честота. Тази честота може да се измерва с помощта на осцилоскопи или цифрови волтметри.

Как да се подготвите?

Започването на измерването на параметрите на определен уред изисква известна подготовка. Това означава, че трябва да се снабдите с уред, който измерва честотата на вълната. Осцилоскопите, които се продават в търговската мрежа имат няколко допълнителни компоненти. На първо място, можете да намерите и сондите, благодарение на които данните за вълните постъпват в осцилоскопите.

Освен това, производителите прилагат и книжка с инструкции. Там се съдържа наистина полезна информация, която може да се използва от всеки потребите. Тя ще помогне за калибриране на осцилоскопите, освен това ще бъде наистина полезна за разчитане на параметрите. Последното, с което трябва да се подготвите, е електрически уред. Неговите показания ще се опитате да измерите с помощта на осцилоскопите.

Инструкциите за измерването

Включете уреда, който сте предвидили да измервате с осцилоскопите, към електро-преносната система. По този начин по веригата ще потече променлив ток. Използвайте сондите, с които е снабден уредът за измерване. Обикновено осцилоскопите използват стандартно означаване на сондите. Без значение на модела и производителя, те трябва да са означени като А и В. На екрана на осцилоскопите има координатна система с две оси. Тази, която е означена с Х, обикновено показва времевата рамка, за която се прави измерването на честотата. Оста, която е означена с Y, обикновено отразява напрежението. Скалата за всяка ос трябва да бъде настроена правилно. Това е единственият начин осцилоскопите да измерят правилен синусоидален сигнал.

Започване на измерването

Измерването трябва да започне с включването на уреда за измерване. В този момент трябва да бъдете наистина много внимателни, защото осцилоскопите са много чувствителни. Обикновено тези уреди имат бутони, които се настройват чрез въртене. Те са означени с надписа: voltage/div. Започнете да го настройвате, докато на дисплея на уреда се появят отчитания, така че да можете да ги виждате.

Графиката, която се прави от осцилоскопите, е двуизмерна. Това означава, че уредът трябва да използва две стойности на различни параметри. След като сте успели да измерите данните за напрежението, трябва да се заемете с другия показател. Това е времевата рамка, която ще зададете за вълната. Настройката за този параметър се прави по идентичен начин. Локализирайте бутона time/division. С плъзгането му ще можете да настроите оста Х. Когато синусоидалният сигнал е ясно видим, вземете под внимание текущата стойност на времевата рамка.

Дисплея на осцилоскопите е разделен на квадрати. Това улеснява броенето и смятането. Пребройте квадратите, които се запълват от връх до връх, със синусоидален сигнал. Умножете броя на квадратите от стойността на времето. Това дава общия период на синусоидалния сигнал. Използвайте следното уравнение за изчисляване на честотата: Честотата = 1 / общия период.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!