≡ Menu

Критерии за избор на охранителна фирма за СОД услуга

В последно време се забелязва все по-голямо потребителско търсене на охранителни услуги и най-вече на сигналнo охранителни системи. Навярно това е следствие от нарасналия процент кражбите и престъпленията и чувството за сигурност, което искат да си осигурят потребителите. Тук обаче няма да се спираме на причините породили необходимостта от инсталиране на подобна система за сигурност. Ще дадем отговор на най-честите въпроси, пред които се изправя потребителят при закупуване на подобна охранителна система, а именно: „Каква е цената?” и „Какви са компонентите на една подобна система?”.

Крайната потребителска цена на една сигнално охранителна система най-често се състои от: заплащане на охранителна техника, монтаж, месечна такса, предплащане на месечна такса и такса първоначално включване. Самата охранителна техника от своя страна се състои от няколко физически елемента: централа, клавиатура и/или дистанционно, обемни датчици за хора и/или за животни и от магнитен датчик. Датчиците се монтират във всяко едно помещение и отчитат промяната в температурата или движението. Датчиците за животни пък са специално устроени и се задействат само от движения на животни. Магнитният датчик, от своя страна, представлява малко устройство, което подава сигнал при всяко отваряне на входната врата. Монтажът е следващият елемент, формиращ крайната цена. Изключително важно е монтажът да се направи от компетентни лица, защото от него зависи правилното функциониране на самата система. На пазара има фирми осъществяващи монтажа безплатно или на много ниски цени подобно на лидера в охранителния бранш. Следващият елемент на цената е месечната такса. Тъй като те се явява постоянен разход за домакинства е важно да се предлага гъвкаво тарифиране. Не бива да забравяме, че има ценова разлика между цените за СОД на физически и юридически лица. Фирмата ни се отличава с изгодните условия и конкурентни тарифи, които предлага за този род услуга. Част от охранителните фирми в бранша не изискват такса за първоначално включване или те са на много ниски цени. Същото се отнася и за предплащането – то не е задължителен елемент при всички фирми.

При избора на сигнално охранителна система потребителите ще се обърнат към фирма, която максимизира тяхната ползата. А именно инсталирането на охранителна система да е не само качествено и ефективно, но да е и на разумна цена. В този ред на мисли фирмата ни изпъква напред. В своя бранш тя си е спечелила име на коректен и надежден партньор, който предлага модерни охранителни решения на разумни цени.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!