≡ Menu

Канализационни системи

Системите за оттичане на отпадъчните води обслужват отделни части от едно и също населено място. В зависимост от това, те се делят на улична, сградна, вътрешно дворна и квартална канализация. Притежателите на тези системи са различни предприятия или хора, които се грижат за доброто им функциониране.

Уличната канализация се наблюдава от предприятията ВиК във всеки град. Те осигуряват средства за различни дейности по подобряването и, но само до територията на първата ревизионна шахта. Останалата част се поддържа от притежателите или наемателите на съответните участъци. Мрежата от канали по улиците приема отпадъчните води от частни територии и ги вмества в събирателен канал. Този канал ги насочва към зона, където водите се пречистват, или към природен водоизточник. Уличната канализационна система е изградена от тръби, чиято вместимост се определя съобразно обема на приеманите отточни води. Размерите са въведени с точен начин на изчисляване.

Нечистите води от различни здания се концентрират в сградната канализация, след което се извеждат до уличната канална система. Размерите на тръбите са под Ф 150 мм. Ако възникне необходимост от поправка на задръстени канали, това се заплаща от нуждаещите се. В този дял от канализационната система трябва да има определени ревизионни отвори под земята и такива над земята, чрез които да се преглежда положението на каналите, ако се наложи.

Вътрешно дворната мрежа осигурява приемането на дъждовните води от дворното място и насочването им към някоя от по-горните системи. При тази мрежа непременно се изработват определени приспособления, които не пропускат навлизането на утайки и други нечистотии в каналите. При положение, че тези съоръжения периодично се изчистват, няма да има необходимост от отпушване на проблемни участъци.

Кварталната система поема отпадъчните води от всички области на един град и ги извежда към определения за пречистването им терен. Състои се от обемисти колектори, които е нужно да се промиват редовно, а пък при задръстване на канали се работи с микробуси с вода под налягане.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!