≡ Menu

Какви опасности се крият по време на строително разрушаване

Опасните материали в строителство и разрушаване трябва да се управляват правилно, за да се избегнат глоби или екологична отговорност. Правилното управление включва идентифициране, събиране и изхвърляне. Идентификацията и натрупването преди депониране е отговорност на изпълнителя или отдел извършващ тази работата. Това обаче е свързано и с редица отговорности за това дали правилно се споделят и развиват някои изисквания. Всичко е свързано и до голяма степен със здраве и безопасност.

Опасните отпадъци от строителни проекти, трябва да бъдат заплащани. Това съветват от защитните за околната среда фондове. Изпълнителите са длъжни да вземат мерки за отпадъците, за да се качват или доставят своевременни механизми за управление на отпадъците. Броят на срутени и съборени сгради трябва да бъде ясно обозначен върху съответния формуляр за искане на разрешение за химически отпадъци. Всичко това са само малка част от условията за реда, на които трябва да отговаря всяка една фирма изпълнител.

Така като предмет на дейност и съоръжения за опасни отпадъци се налагат и някои такса за подобни услуги.

Обучение

Всички изпълнители, които се справят или натрупват опасни материали трябва да са в състояние да документират, че техният персонал има подходящо обучение, за да се идентифицира, управлява и безопасно да се справят с опасни материали.

Типични отпадъчни потоци

Азбест

Актуализирано проучване на азбест във всяка сграда или част от сграда е насрочено към обновяване или разрушаване на нечупливи и нечупливи материали, съдържащи азбест. Проект от проучването трябва да бъде прегледан от специалисти до момента на обновяване и приключване работата по събаряне на сгради.

Изследването се провежда преди началото на обновяването или разрушаване под надзора на комисия.

Трябва да се предвиди проучване за оловна боя по всяка сграда, построена преди 1980 г. и за всяка външна структура (т.е. боядисани парапети), които могат да бъдат засегнати от строителството на проекти, независимо от възрастта. Материали, определени като имащи оловна боя, трябва да се характеризират по-нататък, за да се определи дали те са обект на ограничения за обезвреждане на опасни отпадъци.

Водеща информация около проучването трябва да бъде предоставена на изпълнителя и на изпълнителя по проекта.

Проби от свързващи в сгради, построени преди 1978 г. трябва да бъдат анализирани за наличието на полихлорирани бифенили (ПХБ). Ако материалът бъде засегнат от обновяване или събаряне на дейности. Запушването на съдържащи концентрации на ПХБ и равни или по-големи от 50 промила, се разглеждат и третират като опасен отпадък.

Всички баласти (ПХБ и без ПХБ), трябва да бъдат събрани за обезвреждане. Това става с помощта на специални контейнери строителни отпадъци. Така съоръженията биват етикирани. Едно от условията налага те да се пълнят с опасните вещества само до половината.

Флуоресцентни лампи с висок интензитет (HID) и крушки трябва да бъдат обработвани по специални технологии. Затова и при събарянето на сгради се следи за подобен род строителни отпадъци. Такива могат да съдържат високи нива на живак, които се третира съобразно определени изисквания.

Има много видове оборудване, които съдържат елементарен живак. Преди да изхвърлите някой от тези видове съоръжения, трябва да се уверите, че те не съдържат живак. За съдържащи живак, трябва да се работи с повишено внимание, за да се предотврати изтичане. Трябва да се отделят на специални места и непокътнати, запечатани и пакетирани за предотвратяване от счупвания. Всичкия събран като строителен отпадък живак, трябва да бъдат етикетирани и извозен на безопасни места.

За повече информация потърсете услугите на фирмата ни.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!